Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk reglement:

  1. voor een verantwoord gebruik van “Ons Huukske”,

    Zonnebloemstraat 3, 6658 XK, Beneden-Leeuwen

  • naleven van de door het bestuur vastgestelde algemene regels

Vastgesteld per 1 januari 2021; gewijzigd per 1 maart 2021

  1. Verantwoord gebruik van “Ons Huukske”

Algemene begrippen:

Onder de gebruikers van het gebouw worden verstaan:

  • Alle leden, begeleiders en overige bezoekers van Seniorenvereniging 50+ Beneden Leeuwen.
  • Overige gebruikers van het gebouw met wie een eenmalige afspraak is gemaakt.

Het bestuur van Seniorenvereniging 50+ Beneden Leeuwen is eindverantwoordelijk en namens het bestuur treedt C.W. de Haas op als beheerder. Daarnaast zijn alle begeleiders en vrijwilligers bij de activiteiten medeverantwoordelijk voor de handhaving van dit huishoudelijk reglement.

Alle gebruikers zijn onderworpen aan de bepalingen van dit huishoudelijk reglement en zijn binnen dit kader verplicht om alle aanwijzingen van de beheerder op te volgen.

Dit reglement is voor eenieder op aanvraag beschikbaar. In bijzondere gevallen kan gebruikers worden verzocht om een schriftelijke akkoordverklaring

Bepalingen

Gebruikers maken uitsluitend gebruik van het gehuurde of van de toegewezen zaal (zalen) en de noodzakelijke algemene ruimten op de afgesproken tijden.

Leden van Seniorenvereniging 50+ Beneden Leeuwen maken zo weinig mogelijk gebruik van de hoofdingang aan de Zonnebloemstraat, die vooral gebruikt zal worden als nooduitgang en feitelijk altijd geopend dient te zijn. Alleen de biljarters komen via deze hoofdingang binnen en verlaten via deze weg ook het gebouw. Leden en bezoekers van Seniorenvereniging 50+ Beneden Leeuwen gebruiken dus de achteringang aan de Seringenstraat, voor toegang tot het gebouw, die geschikt is voor rolstoel en rollator.

Seniorenvereniging 50+ Beneden Leeuwen kan de huur van het gebouw alleen opbrengen als de bezoekers een of meerdere consumpties gebruiken.

De keuken mag gebruikt worden door de daartoe bevoegde vrijwilligers en wordt na gebruik opgeruimd en schoon achtergelaten. De afwasmachine wordt pas aangezet op het moment dat deze zo goed als vol is.

Indien de voorraad op dreigt te raken wordt dit zo spoedig mogelijk doorgegeven aan Dhr. Gé van Hees.

Het gebouw mag opengesteld worden tussen 09:00 en 21:00 uur, behoudens nadere afspraken.

Diegene die als laatste het gebouw verlaat dient ervoor te zorgen dat de gebruikte zaal netjes, schoon en opgeruimd achtergelaten wordt. De toiletten dienen schoon te zijn, alle verlichting en apparatuur moet uitgeschakeld zijn, alle deuren en ramen moeten goed op slot gedaan worden, al het materiaal moet worden opgeborgen en alles is netjes en schoon in de keuken.

Gebruikers van het gebouw worden geacht zich als gast te gedragen en goed om te gaan met alles wat zich in of rond het gebouw bevindt.

Afhankelijk van de intensiteit van het gebruik kan de beheerder verzoeken enige specifieke schoonmaakwerkzaamheden te verrichten.

Leden die in de avond het gebouw gebruiken, dienen alles volgens de geldende regels af te sluiten en in gereedheid te brengen voor het gebruik op de volgende dag. De beheerder vertrouwt erop dat de avondgebruikers zelf koffie en/of theezetten en tegen de juiste betaling afrekenen. De consumpties worden, afhankelijk van de gemaakte afspraken, afgerekend met munten. Munten zijn verkrijgbaar bij de penningmeester of de begeleider van de activiteiten.

Sleutels van het gebouw dienen na het gebruik direct teruggebracht te worden.

Alle activiteitengroepen die gebruik maken van eigen materialen, ruimen deze

op in door de beheerder aan te wijzen kasten of bergruimten

De beheerder kan het gebruik van bepaalde voorzieningen (tijdelijk) weigeren.

Gebruik van drugs en andere geestverruimende middelen is niet toegestaan.

Licht alcoholische dranken mogen worden genuttigd indien er toezicht is op een gematigd gebruik.

Roken binnen het gebouw is niet toegestaan.

Het gebruik van de aanwezige spelletjes en ander materiaal is zonder voorafgaand overleg met de beheerder toegestaan.

Indien ten gevolge van het gebruik schade aan gebouw of inventaris ontstaat, dan is de gebruiker daarvoor aansprakelijk. Deze (of diens aansprakelijkheids- verzekering) is gehouden de schade te vergoeden.

Wanneer een lid van een vereniging of een deelnemer aan een groep schade veroorzaakt en diens identiteit wordt niet bekend, is de leiding van de vereniging of groep hierop aanspreekbaar. De betreffende leiding kan in overleg met de beheerder zoeken naar een passende oplossing voor het vergoeden van de geleden schade.

De grote zaal kan gelijktijdig gebruikt worden door maximaal 100 personen.

Alle leden hebben het recht om een nieuwe activiteit op te starten mits de activiteit past in de doelstelling van de gemeente en toepasbaar is in het gebouw. Uiteraard dient voorafgaand overleg met de beheerder plaats te vinden.

“Ons Huukske” is voorzien van een draadloos Wi-Fi netwerk. De inlogcode kan worden verkregen bij de beheerder.

Tijdens activiteiten mag muziek afgespeeld worden omdat we via KBO-Brabant voldoen aan de Buma-Stemra verplichtingen.

De aanwezige audioapparatuur mag, in overleg met de beheerder, gebruikt worden. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de muziekrechten.

Indien voor het gebruik van het gebouw door een vereniging of groep een bepaalde overheidsvergunning noodzakelijk is, dan is deze vereniging of groep zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen en verkrijgen van deze vergunning. Indien een noodzakelijke vergunning ontbreekt, wordt gebruik van de zaal niet toegestaan.

Het gebouw mag en kan niet verhuurd worden. Wel kan het voorkomen dat het gebouw gebruikt wordt door externe groepen. Er wordt geen huur gevraagd maar wel dient de bezoekende groep, tegen een speciaal tarief, consumpties te gebruiken van Seniorenvereniging 50+ Beneden Leeuwen.

Het is niet toegestaan aanwezigen in en omwonenden overlast te bezorgen, door hinderlijk lawaai, ergerlijk gedrag of op welke wijze dan ook.

Parkeren is toegestaan op de parkeerplaatsen op het naastgelegen terrein en op de parkeerplaats van De Rosmolen en op de omliggende openbare parkeerplaatsen. Op de binnenplaats mogen auto’s geparkeerd worden maar de garageboxen moeten ten alle tijde bereikbaar zijn. Hierbij dienen alle bezoekers rekening te houden met een ruime toegang voor de hulpdiensten.

Bij overtreding van bepalingen van dit reglement is de beheerder, eventueel

na overleg met het bestuur van Seniorenvereniging 50+ Beneden-Leeuwen, bevoegd eenieder die handelt in strijd met dit reglement, de toegang tot het gebouw te ontzeggen of uit het gebouw te verwijderen.

In alle gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet beslist de beheerder, eventueel in samenspraak met het bestuur van Seniorenvereniging 50+ Beneden-Leeuwen.

  • Naleven van de door het bestuur vastgestelde algemene regels

Met respect samen zijn……

In de Seniorenvereniging50+ Beneden Leeuwen komen we bij elkaar of als bestuur, of als activiteiten coördinator of als lid/belangstellende van de vereniging om een activiteit te beleven of om een andere reden. In geval er zich een probleem voordoet, lossen we dit op met respect en gevoel naar de ander. Het liefst gebeurt dit in mondeling overleg.

Mocht er gebruik worden gemaakt van de mail, what’s app of andere sociale media dan geldt uitdrukkelijk dat we het probleem of de boodschap alleen delen met degenen die het aangaat, eventueel aangevuld met een coördinator van een activiteit of iemand die erbij gevraagd wordt door de betrokkenen. Daar waar het respect niet opgebracht wordt of de sociale media verkeerd worden gebruikt, zult u daar op aangesproken worden door het DB of het bestuur. We zijn allemaal vrijwilligers en willen op een prettige manier onze tijd doorbrengen binnen de Vereniging.

Met vriendelijke groet,